Organisatieontwikkeling en teamontwikkeling

Starten met continu verbeteren

‘Met continu verbeteren ben je altijd al halverwege.’

Je wilt de hele organisatie naar een hoger niveau tillen. Je zou graag meer samenhang zien in het werk van de verschillende teams in je organisatie. Of: je organisatie wil zich aanpassen aan veranderde omstandigheden. Je wilt een cultuur van continu verbeteren in je organisatie zien. Wij denken graag met je mee als je een organisatiebreed ontwikkeltraject in gang wilt zetten. Onder continu verbeteren verstaan wij: het verbinden van operationeel management, procesverbetering en houding en gedrag. We zijn daarin scherp op zaken als haalbaarheid, resultaatgerichtheid en timing, maar we hebben ook oog voor sfeer en verlangens. Waar hebben mensen behoefte aan, waar worden ze blij van? En bovenal: wat is passend voor jouw organisatie?

We vinden het mooi wanneer ‘eigen mensen’ handen en voeten geven aan continu verbeteren. We werken daarom ook met ‘train-de-trainer’: wij trainen mensen uit jouw organisatie, zodat zij toegerust zijn om de organisatie vooruit te helpen op het continuverbeterpad.

 

Werken met week- of dagstarts

Werken met een weekstart is een nieuwe manier om als team samen het werk te organiseren. De weekstart vervangt het traditionele werkoverleg. Door te werken met een weekstart ontstaat er een vast moment waarin planning, prestaties, verbetering én houding en gedrag aan de orde komen, op een logische manier en in een ongedwongen, positieve sfeer. Het weekbord is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

Het weekbord ondersteunt de weekstart door inzicht te geven in de teamprestaties. Door werk visueel te maken op het bord wordt het makkelijk om regelmatig over de voortgang te spreken. Actiepunten krijgen snel opvolging. Klussen en projecten worden daadwerkelijk opgepakt en afgerond. Iedereen weet van elkaar waar hij/zij mee bezig is. Daardoor kunnen teamleden elkaar aanspreken op voortgang, maar ook op houding en gedrag. Waar nodig kunnen teamleden elkaar ondersteunen of vervangen. Voor sommige teams kan een dagstart meerwaarde hebben. Dagstarts worden veel toegepast in een omgeving waar processen routinematig en gestandaardiseerd zijn.

We helpen een team om een week- of dagstart te ontwerpen die bij hun werk past. Ook kunnen we de introductie van week- of dagstarts door de hele organisatie begeleiden.

 

A3-methodiek voor jaarplannen

Met de A3-methodiek leer je om een bruikbaar en visueel jaarplan te maken, samen met je medewerkers. Een A3-jaarplan past op een A3 en is dus geen dik plan dat na het schrijven voor de rest van het jaar in een la belandt. Als je de A3-methodiek in de hele organisatie toepast, zorg je voor samenhang. De teams maken plannen in lijn met de plannen en strategie van het management. A3 helpt je om onderscheid te maken in doelen en middelen. Tot slot is de A3 de basis om planmatiger te werken.

 

LEAN voor uitgebreide procesverbetering

Een van de meest grondige manieren om verbeteringen in je werk te realiseren, is het ‘leanen’ van processen. Dat doen we samen met medewerkers, want zij hebben het meeste verstand van hun eigen werkproces. De filosofie van LEAN helpt om positief kritisch naar een werkproces te kijken. Omdat kwaliteit en structurele verbetering voorop staan, komen medewerkers snel met ideeën. De winst van een leantraject is heel divers: de ene keer komt die tot uiting in een aanzienlijk verkorte doorlooptijd, de andere keer in toegenomen werkplezier of duidelijkheid.

We werken graag samen met interne LEANdeskundigen als een organisatie die rijk is. Dan combineren we een concreet traject met coaching van de LEANdeskundigen.

 

Teamdagen

Veel verbeterwensen spelen zich af op teamniveau. Verbeterplaats ontwerpt en begeleidt teamtrajecten op basis van zo’n verbeterwens. Denk aan het verbeteren van samenwerking en overleg, of het vergroten van professionaliteit. Een teamtraject maken we op maat. We kijken eerst naar waar een team al goed in is. Ook hebben we altijd oog voor houding en gedrag. We werken toe naar resultaten die direct toepasbaar en relevant zijn in het werk van alledag.

Waardeprofielen

We maken voor teamtrajecten graag gebruik van de waardenprofielen van Graves. Een waardenprofiel geeft inzicht in de drijfveren van teams en van individuen. Waar krijg je energie van en waarvan juist niet? Wat zijn onderlinge verschillen? Deze inzichten ondersteunen het gesprek over houding en gedrag in relatie tot de verbeterwens. Waardeprofielen helpen ook om haalbaarheid van voornemens zichtbaar te maken. Van een team dat erg actiegericht is, moet je misschien niet verlangen dat ze in heidagen een nieuwe visie bedenken. Het waardeprofiel helpt dan om onderbouwde keuzes te maken.

 

Samenwerken binnen en tussen organisaties

Samenwerken, wie kan door nou tegen zijn? Toch blijkt samenwerking in de praktijk nogal eens moeizaam te verlopen. Samenwerking gaat wat ons betreft niet alleen over structuren en afspraken op papier. Samenwerken is ook elkaar ontmoeten en betekenis geven aan de samenwerking in de dagelijkse gang van zaken. Wij maken de (soms tegengestelde) belangen van de samenwerkende partijen inzichtelijk. Van daaruit richten we een traject in waaruit blijkt waar de partijen elkaar kunnen vinden.

Terug